Dice Roller v. 1.0.1
IDNameTimeDiceResultsNotes
164732Garmmörk 2017-05-26 01:34:531d20+91D20+9 = [1]+9 = 10
Use Magic Device
164733Garmmörk 2017-05-26 01:38:561d20+10; 1d20+101D20+10 = [10]+10 = 20
1D20+10 = [18]+10 = 28
Disable Device (open window); silently
164734Garmmörk 2017-05-26 01:42:481d20+51D20+5 = [18]+5 = 23
Swimming
165763Garmmörk 2017-06-02 01:14:111d20+6; 1d20+51D20+6 = [1]+6 = 7
1D20+5 = [12]+5 = 17
Will roll; Insight
168377Garmmörk 2017-06-23 01:07:431d20+61D20+6 = [15]+6 = 21
Will roll
168378Garmmörk 2017-06-23 01:08:451d20+101D20+10 = [10]+10 = 20
Stealth
168381Garmmörk 2017-06-23 01:15:511d20+101D20+10 = [15]+10 = 25
Stealth to approach the sacrifice
173990Garmmörk 2017-08-15 11:42:451d20+41D20+4 = [18]+4 = 22
Initiative
173991Garmmörk 2017-08-15 11:49:091d201D20 = [5] = 5
1D20 = [14] = 14
1D20 = [19] = 19
1D20 = [10] = 10
1D20 = [8] = 8
1D20 = [17] = 17
Archers vs Cult Leaders
173992Garmmörk 2017-08-15 11:53:211d201D20 = [13] = 13
1D20 = [15] = 15
Two additional archers vs Guards on the wall

The current time is: 2021-01-21 01:22:47